Powrót do góry

INFORMACJA o wyniku postępowania ofertowego

Włocławek, dnia 24.04.2018

RENEX – PREDRAG TOPIĆ

Al. Kazimierza Wielkiego 6E

87-800 Włocławek

INFORMACJA

o wyniku postępowania ofertowego

Informujemy, że w odpowiedzi na Zapytanie ofertowe nr 1/L.P.E./UE/2018 z dnia 21.03.2018 dotyczące wyłonienia Dostawcy części elementów Linii do produkcji elektroniki (Kod zamówienia zgodny ze Wspólnym Słownikiem Zamówień: CPV: 42900000-5 Różne maszyny ogólnego i specjalnego przeznaczenia)- postępowanie przeprowadzone zgodnie z zasadą konkurencyjności w ramach realizacji projektu pt „Realizacja inwestycji technologicznej wdrażającej innowacyjne rozwiązania w branży elektronicznej” nr POIR.03.02.02-00-0444/16 w ramach Poddziałania 3.2.2. Kredyt na innowacje technologiczne Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, wpłynęła jedna następująca oferta, spełniająca warunki określone w w/w Zapytaniu ofertowym, która zgodnie z kryteriami oceny ofert uzyskała następującą liczbę punktów:

Nazwa i adres oferenta

Yamaha Motor Europe N.V.

–Niederlassung Deutschland-

Geschäftsbereich IM Hansemannstraße 12

41468 Neuss

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Oświadczenie dotyczące braku powiazań osobowych lub kapitałowych

Załączono ( Załącznik nr 3 do
Zapytania ofertowego )

Oświadczenie oferenta, że

-Posiada wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia.

-Dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

-Prowadzi działalność gospodarczą w zakresie zgodnym z zamówieniem.

-Posiada uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności objętych przedmiotem zamówienia, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

-Nie znajduje się w stanie upadłości oraz nie znajdują się w stanie likwidacji.

-Znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej niezbędnej do realizacji zamówienia.

Załączono oświadczenie ( Załącznik nr 3 do
Zapytania ofertowego )

KRYTERIA OCENY OFERTY I LICZBA UZYSKANYCH PUNKTÓW

Lp

Nazwa kryterium

Waga

Sposób przyznania punktów

Liczba uzyskanych punktów oferty YAMAHA Motor Europe N.V.

1

Cena oferty netto

( C )

95 %

Ocena na podstawie formularza ofertowego wg poniższego wzoru :

, gdzie

Pc - otrzymana ilość punktów za kryterium ceny

Cn - cena netto oferty z najniższą ceną

Cr - cena netto oferty badanej

95

2

Gwarancja

( miesiącach )

( G )

5 %

Ocena na podstawie formularza ofertowego wg poniższego wzoru:

Okres gwarancji 12 miesięcy – 1 pkt

Okres gwarancji 13-24 miesiące – 2 pkt

Okres gwarancji 25-36 miesięcy – 5 pkt

1

Suma uzyskanych punktów P=C+G

96 pkt

Z uwagi na to, że przesłana oferta jest jedyną, jaka wpłynęła oraz spełnia warunki określone w zapytaniu ofertowym do realizacji przedmiotowego zamówienia wybrano nadesłaną ofertą od firmy:

Yamaha Motor Europe N.V.

–Niederlassung Deutschland-

Geschäftsbereich IM Hansemannstraße 12

41468 NeussPowrót
Mistrzostwa Polski w lutowaniu