Powrót do góry

Zapytanie ofertowe nr 1/L.P.E.M/UE/2018 - Dostawa lasera typu fiber do ciecia blachy stalowej oraz aluminium i mosiądzu

Włocławek, 20.07.2018 r.

Zapytanie ofertowe nr 1/L.P.E.M/UE/2018

Dotyczy: Dostawy lasera typu fiber do ciecia blachy stalowej oraz aluminium i mosiądzu

W związku z projektem pt „Realizacja inwestycji technologicznej wdrażającej innowacyjne rozwiązania w branży elektronicznej” nr POIR.03.02.02-00-0444/16 w ramach Poddziałania 3.2.2. Kredyt na innowacje technologiczne Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego RENEX Predrag Topić z siedzibą we Włocławku przy Al. Kazimierza Wielkiego 6E zwraca się z prośbą o przedstawienie Oferty na Dostawę lasera typu fiber do cięcia blachy stalowej oraz aluminium i mosiądzu ( Kod zamówienia zgodny ze Wspólnym Słownikiem Zamówień: CPV: 38636110-6 Lasery przemysłowe, CPV: 38636100-3 Lasery ) - zamówienia określonego w załączonym Zapytaniu ofertowym nr: 1/L.P.E.M/UE/2018, w którym określone zostały wszystkie szczegóły dotyczące prowadzonego postępowania.

Ogłoszenie zostało również upublicznione w Bazie konkurencyjności na stronie https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/

Zamówienie będzie udzielane w trybie postępowania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności wynikającą z Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w latach 2014-2020.

Ofertę wraz z załącznikami należy składać w nieprzekraczającym terminie do dnia 23 sierpnia 2018 r. osobiście lub listownie na adres Zamawiającego:

RENEX - PREDRAG TOPIĆ Al. Kazimierza Wielkiego 6E 87-800 Włocławek

lub pocztą elektroniczną na adres:

dotacje.ue@renex.com.pl i predrag@renex.com.pl

Oferta przesłana mailem musi być podpisana i przysłana w formie skanu.

Terminem złożenia oferty jest termin jej wpływu do zamawiającego. Oferty złożone po terminie nie będą brane pod uwagę.

Osoba uprawniona do kontaktu z Wykonawcami: Predrag Topić e-mail: predrag@renex.com.pl tel. 601266525

Załączniki:

1. Formularz oferty

2. Oświadczenie o braku powiązań

3. Oświadczenie oferenta

4. Oświadczenie wykazu instalacji

5. Podpisane zapytanie ofertowePowrót
Mistrzostwa Polski w lutowaniu