Powrót do góry

INFORMACJA o wyniku postępowania ofertowego nr 2/L.P.E.M/UE/2018 z dnia 20.07.2018

Włocławek, dnia 27.08.2018

RENEX – PREDRAG TOPIĆ

Al. Kazimierza Wielkiego 6E

87-800 Włocławek

INFORMACJA

o wyniku postępowania ofertowego

Informujemy, że w odpowiedzi na Zapytanie ofertowe nr 2/L.P.E.M/UE/2018 z dnia 20.07.2018 r dotyczące wyłonienia Dostawcy prasy krawędziowej CNC-maszyny do kształtowania elementów stalowych (Kod zamówienia zgodny ze Wspólnym Słownikiem Zamówień: CPV: CPV: 42636100-4 Prasy hydrauliczne CPV: 42636000-3 Prasy), postępowanie przeprowadzone zgodnie z zasadą konkurencyjności w ramach realizacji projektu pt „Realizacja inwestycji technologicznej wdrażającej innowacyjne rozwiązania w branży elektronicznej” nr POIR.03.02.02-00-0444/16 w ramach Poddziałania 3.2.2. Kredyt na innowacje technologiczne Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, wpłynęła jedna następująca oferta, spełniająca warunki określone w w/w Zapytaniu ofertowym, która zgodnie z kryteriami oceny ofert uzyskała następującą liczbę punktów:

Nazwa i adres oferenta

TRUMPF Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. ul. Połczyńska 111 01-303 Warszawa –oferta z dnia 07.08.2018 r. przesłana e-mailem w dniu 07.08.2018 o godz. 16:36 oraz wersji papierowej pocztą tradycyjną w dniu 08.08.2018 r.,

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Oświadczenie dotyczące braku powiazań osobowych lub kapitałowych

Spełnia- Załączono oświadczenie- Załącznik nr 2 do
Zapytania ofertowego

Oświadczenie oferenta, że;

· Posiadają wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia.

· Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

· Prowadzą działalność gospodarczą w zakresie zgodnym z zamówieniem.

· Posiadają uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności objętych przedmiotem zamówienia, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

· Nie znajdują się w stanie upadłości oraz nie znajdują się w stanie likwidacji.

· Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej niezbędnej do realizacji zamówienia

Spełnia - Załączono oświadczenie -Załącznik nr 3 do
Zapytania ofertowego

Oświadczenie oferenta, że dostarczył i zainstalował w ostatnich 24 miesiącach. co najmniej 3 urządzenia: prasa krawędziowa CNC-maszyna do kształtowania elementów stalowych

Spełnia - Załączono oświadczenie wraz z wykazem zainstalowanych urządzeń - Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego

KRYTERIA OCENY OFERTY I LICZBA UZYSKANYCH PUNKTÓW

Lp

Nazwa kryterium

Waga

Sposób przyznania punktów

Liczba uzyskanych punktów oferty TRUMPF Polska

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.

1

Cena oferty netto

( C )

95 %

Ocena na podstawie formularza ofertowego wg poniższego wzoru :

C= Cn/Cr x 100 x 95%, gdzie

C- otrzymana ilość punktów za kryterium ceny

Cn- cena netto oferty z najniższą ceną

CR - cena netto oferty badanej

95 pkt

2

Gwarancja

( miesiącach )

( G )

5 %

Ocena na podstawie formularza ofertowego wg poniższego zapisu:

Okres gwarancji 24 miesiące – 2 pkt

Okres gwarancji od 25 miesięcy i więcej – 5 pkt

2 pkt

SUMA PUNKTÓW ( P = C + G)

97 PKT

Z uwagi na to, że przesłana oferta jest jedyną, jaka wpłynęła oraz spełnia warunki określone w zapytaniu ofertowym do realizacji przedmiotowego zamówienia wybrano nadesłaną ofertą od firmy:

TRUMPF Polska

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.

ul. Połczyńska 111 01-303 WarszawaPowrót
Mistrzostwa Polski w lutowaniu