Powrót do góry

INFORMACJA o wyniku postępowania ofertowego nr 3/L.P.E.M/UE/2018 z dnia 23.10.2018

Włocławek, dnia 29.11.2018

RENEX – PREDRAG TOPIĆ

Al. Kazimierza Wielkiego 6E

87-800 Włocławek

INFORMACJA

o wyniku postępowania ofertowego

Informujemy, że w odpowiedzi na Zapytanie ofertowe nr 3/L.P.E.M/UE/2018 z dnia 23.10.2018 r dotyczące wyłonienia Dostawcy części elementów Linii do produkcji elementów metalowych: wanien do kąpieli chemicznych, komory do malowania proszkowego i pieca malarni proszkowej (Kod zamówienia zgodny ze Wspólnym Słownikiem Zamówień: CPV: 42000000-6 Maszyny przemysłowe), postępowanie przeprowadzone zgodnie z zasadą konkurencyjności w ramach realizacji projektu pt „Realizacja inwestycji technologicznej wdrażającej innowacyjne rozwiązania w branży elektronicznej” nr POIR.03.02.02-00-0444/16 w ramach Poddziałania 3.2.2. Kredyt na innowacje technologiczne Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, wpłynęła jedna następująca oferta, spełniająca warunki określone w w/w Zapytaniu ofertowym, która zgodnie z kryteriami oceny ofert uzyskała następującą liczbę punktów:

Nazwa i adres oferenta

ROMER Sp. Cywilna A.Ciura W. Ciura

ul. Rejowska 99 26-110 Skarżysko-Kamienna

–oferta z dnia 21.11.2018 r. przesłana e-mailem w dniu 21.11.2018 o godz. 12:51

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Oświadczenie dotyczące braku powiazań osobowych lub kapitałowych

Spełnia- Załączono oświadczenie- Załącznik nr 2 do
Zapytania ofertowego

Oświadczenie oferenta, że;

ü Posiadają wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia.

ü Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

ü Prowadzą działalność gospodarczą w zakresie zgodnym z zamówieniem.

ü Posiadają uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności objętych przedmiotem zamówienia, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

ü Nie znajdują się w stanie upadłości oraz nie znajdują się w stanie likwidacji.

ü Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej niezbędnej do realizacji zamówienia

Spełnia - Załączono oświadczenie -Załącznik nr 3 do
Zapytania ofertowego

Wadium w wysokości 3% ceny netto przedmiotu zamówienia określonej w składanej ofercie

Spełnia- Oferent przedłożył potwierdzenie wpłaty wadium na rachunek bankowy Zamawiającego wskazane w Zapytaniu ofertowym

KRYTERIA OCENY OFERTY I LICZBA UZYSKANYCH PUNKTÓW

Lp

Nazwa kryterium

Waga

Sposób przyznania punktów

Liczba uzyskanych punktów oferty ROMER Sp. Cywilna A.Ciura W. Ciura

1

Cena oferty netto

( C )

95 %

Ocena na podstawie formularza ofertowego wg poniższego wzoru :

C= Cn/Cr x 100 x 95%, gdzie

C- otrzymana ilość punktów za kryterium ceny

Cn- cena netto oferty z najniższą ceną

CR - cena netto oferty badanej

95 pkt

2

Gwarancja

( miesiącach )

( G )

5 %

Ocena na podstawie formularza ofertowego wg poniższego zapisu:

G= GR/Gn x 100 x 5%, gdzie

GR- okres gwarancji w m-cach badanej oferty ( min 12 m-cy)

Gn – najdłuższy okres gwarancji w m-cach zaproponowany w ofertach biorących udział w postępowaniu

5 pkt

SUMA PUNKTÓW ( P = C + G)

100 PKT

Z uwagi na to, że przesłana oferta jest jedyną, jaka wpłynęła oraz spełnia warunki określone w zapytaniu ofertowym do realizacji przedmiotowego zamówienia wybrano nadesłaną ofertą od firmy:

ROMER Sp. Cywilna

A. Ciura W. Ciura

ul. Rejowska 99

26-110 Skarżysko-KamiennaPowrót
Mistrzostwa Polski w lutowaniu