Powrót do góry

Zawody w SkręcaniuW dniach 26 – 29 marca firma RENEX będzie obecna na Międzynarodowych Targach Automatyki i Pomiarów Automaticon w Warszawie. W tym roku poza możliwością zapoznania się z szeroką ofertą całej grupy kapitałowej RENEX, dla odwiedzających przygotowaliśmy dodatkowe atrakcje.

Jedną z nich będą ZAWODY W SKRĘCANIU. 

Uczestnicy będą mogli zmierzyć się z czasem i sprawdzić, który z nich zasługuje na miano „NAJSZYBSZEGO MONTERA 2019”. Na najszybszych trzech zawodników czekają ZESTAWY ANTYSTATYCZNYCH MAT STOŁOWYCH.

Chętnych do udziału zapraszamy w dniach 26-28 marca na Targi Automaticon na stoisko D-15. Zawody i zapisy na nie będą prowadzone na bieżąco, na stoisku RENEX, w godzinach 9:30 – 15:00.

Regulamin konkursu dostępny jest poniżej:

Regulamin Zawodów w Skręcaniu

§ 1 Zasady ogólne

 1. Poniższy regulamin określa zasady korzystania z „Zawodów w Skręcaniu” (dalej: Zawody/ Turniej/Mistrzostwa) a w szczególności zasady zgłoszeń, przebiegu turnieju oraz wyboru zwycięzców.
 2. Każdy korzystający ze stoiska RENEX - obecny podczas Zawodów zgadza się na nieodpłatne wykorzystywanie jego wizerunku w celach promocyjnych i informacyjnych RENEXoraz oświadcza, iż nie wnosi ani w przyszłości nie będzie wnosił żadnych roszczeń w związku z wykorzystaniem jego wizerunku przez RENEX w opisanym wyżej celu.

§ 2 Zasady Zawodów

 1. Organizatorem Zawodów i fundatorem nagród jest RENEX z siedzibą we Włocławku przy al. Kazimierza Wielkiego 6e, 87-800 Włocławek (dalej: Organizator).
 2. Zawody odbywają się w dniach 26-28 marca 2019 w Warszawie, w ramach Targów Automaticon.
 3. Zgłoszenie do udziału w Zawodach, odbywa się poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego.
 4. Wzięcie udziału w Zawodach oznacza akceptację regulaminu.
 5. Uczestnikiem Zawodów może być wyłącznie osoba fizyczna (zwana dalej Uczestnikiem) spełniającą łącznie warunki w dniu zawodów:
  a. posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz zgodę opiekunów prawnych w przypadku, gdy nie jest ona pełnoletnia.
  b. ukończyła co najmniej 16 lat.
 6. W przypadku uczestników poniżej 18 roku życia, zgoda opiekunów prawnych może być dostarczona w formie pisemnej.
 7. W Zawodach nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora ani członkowie ich rodzin.

§ 3 Zgłoszenia

 1. Uczestnicy zgłaszają chęć do wzięcia udziału w turnieju wypełniając formularz rejestracyjny.
 2. Wszystkie zgłoszenia są sprawdzane i weryfikowane na potrzeby Zawodów. W razie potrzeby, organizator poprosi o dostarczenie brakujących informacji, jednak złożenie niepełnego zgłoszenia może skutkować nieprzyjęciem do Zawodów.
 3. Zgłoszenia przyjmowane są na bieżąco, w trakcie zawodów.
 4. W przypadku, kiedy liczba zgłoszeń przekroczy realne możliwości organizacyjne, organizator zastrzega sobie prawo do tworzenia list rezerwowych i/lub odrzucenia dalszych zgłoszeń
 5. Organizator zastrzega możliwość odrzucenia zgłoszeń naruszających niniejszy regulamin.
 6. Warunkiem prawidłowego procesu rejestracji jest podanie nazwy szkoły/uczelni (w przypadku uczniów i studentów) lub pełnej nazwy reprezentowanej firmy wraz z jej nazwą (w przypadku reprezentantów firm).
 7. Warunkiem prawidłowego procesu rejestracji jest podanie unikatowego adresu e-mail. Więcej niż jedno zgłoszenie z podaniem tego samego adresu e-mail, może skutkować odrzuceniem wszystkich zgłoszeń.
 8. Każdy uczestnik może zarejestrować się tylko raz.
 9. Każdy uczestnik wykonuje zadanie turniejowe raz. Organizator zastrzega sobie możliwość dopuszczenia zawodników do wykonywania zadań turniejowych więcej jak jeden raz jeśli możliwości organizacyjne na to pozwolą.
 10. Organizator zastrzega sobie prawo do wyznaczenia zgłoszonemu zawodnikowi godziny przystąpienia do wykonania zadania turniejowego bądź kolejkowania zawodników dla utrzymania niezakłóconego porządku wykonywania zadań turniejowych przez kolejnych zawodników.

§ 4 Przebieg turnieju i wybór zwycięzców

 1. Zadanie turniejowe będzie polegało na rozkręceniu (demontażu) i ponownym skręceniu (montażu) dostarczonego przez organizatora przedmiotu z użyciem dostarczonego przez organizatora wkrętaka elektrycznego. Oceniany będzie czas wykonania zadania.
 2. Organizator może nałożyć kary czasowe w przypadku niepełnego wykonania zadania.
 3. W trakcie trwania turnieju będą wykonywane zdjęcia i nagrywany materiał video. Organizator decyduje o ilości wykonanych danemu uczestnikowi zdjęć oraz czasie nakręconego materiału filmowego.
 4. Organizator ma prawo usunąć z turnieju uczestnika, do której będą uzasadnione podejrzenia że łamie regulamin zawodów. Z tytułu usunięcia, uczestnikowi nie przysługują wobec Organizatora żadnego roszczenia.
 5. Wszystkie zadania, które uczestnik będzie musiał wykonać, będą wykonywane za pomocą sprzętu, narzędzi i akcesoriów dostarczonych przez Organizatora. 

§ 5 Nagrody

 1. Nagradzane są osoby, które zajmą 3 pierwsze miejsca każdego dnia.
 2. Nagrodami dla pierwszych trzech osób każdego dnia będzie mata antystatyczna z opaską i przewodami - zestaw antystatyczny.
 3. Nagrodą dodatkową dla zwycięzcy każdego dnia będzie zestaw narzędzi ręcznych w pokrowcu.
 4. Nagrody rzeczowe nie podlegają wymianie na ekwiwalent pieniężny.
 5. Odbiór nagrody następuje osobiście na koniec każdego dnia zawodów.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do niewysyłania nagrody.
 7. Uczestnik turnieju nie posiada prawa do wyboru szczególnych cech nagród rzeczowych takich jak kolor itp.
 8. Organizator oświadcza, że wynik Mistrzostw nie zależy w żadnym stopniu od jakiegokolwiek czynnika losowego, a mechanizm turnieju nie ma nic wspólnego z grami losowymi.

§ 6 Przetwarzanie danych osobowych

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest RENEX Predrag Topić ( RENEX ) z siedzibą we Włocławku ( 87-800 ) Aleja Kazimierza Wielkiego 6E wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej posiadający NIP 524-161-57-11 REGON 012168820 i/lub RENEX spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa (RENEX sp. z o.o. s.k.) akta rejestrowe w Sądzie Rejonowym w Toruniu VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000590476 posiadająca NIP 8883123879 REGON 363173268, dalej zwanymi „Administratorem Danych Osobowych” lub w skrócie „ADO”.
 2. Akceptując warunki regulaminu zgłaszający oświadcza, iż: 1) wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez ADO w celu przeprowadzenia turnieju, nawiązania kontaktu z Uczestnikami, opublikowania listy uczestników przydzielonych do poszczególnych grup, nagrodzonych uczestników i wysłania nagród, 2) potwierdza udział w Mistrzostwach i imprezach okolicznościowych 3) oświadcza, że zapoznał się z treścią Informacji o przetwarzaniu danych osobowych RENEX i RENEX sp. z o.o.s.k. określoną w art. 13 lub 14 – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 3. Zgoda na wykorzystywanie wizerunku Uczestnika/Zawodnika odnosi się wyłącznie do korzystania z jego wizerunku utrwalonego w czasie trwania Mistrzostw i w związku z Mistrzostwami. Rozpowszechnianie wizerunku będzie służyło wyłącznie prezentacji wydarzenia i jej przebiegu oraz następowało wyłącznie w celach informacyjnych, promocyjnych, marketingowych i reklamowych.
 4. Akceptując warunki regulaminu uczestnik przyjmuje do wiadomości, że Mistrzostwa oraz wydarzenia im towarzyszące organizowane przez RENEX mogą być nagrywane bądź utrwalane w inny sposób, w szczególności za pomocą zdjęć. W związku z tym zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. uczestnik przy rejestracji wyraża odrębną zgodę na nieodpłatne utrwalenie i rozpowszechnianie wizerunku, w szczególności w formie fotografii wykonanych w ramach organizowanego wydarzenia bez konieczności każdorazowego ich zatwierdzania. Zgoda ta obejmuje wykorzystanie, utrwalanie, obróbkę i rozpowszechnianie wizerunku za pośrednictwem dowolnego medium na wszystkich polach eksploatacji, bez ograniczenia czasowego oraz towarzyszącym im komentarzem, w szczególności do umieszczania zdjęć z wizerunkiem w siedzibie RENEX/RENEX sp. z o.o. s.k. i na jego stronach internetowych.
 5. Akceptując warunki regulaminu uczestnik przyjmuje do wiadomości, że Mistrzostwa w lutowaniu oraz wydarzenia im towarzyszące organizowane przez RENEX mogą być nagrywane bądź utrwalane w inny sposób, w szczególności za pomocą zdjęć. W związku z tym zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. uczestnik przy rejestracji wyraża odrębną zgodę na nieodpłatne utrwalenie i rozpowszechnianie wizerunku, w szczególności w formie fotografii wykonanych w ramach organizowanego wydarzenia bez konieczności każdorazowego ich zatwierdzania. Zgoda ta obejmuje wykorzystanie, utrwalanie, obróbkę i rozpowszechnianie wizerunku za pośrednictwem dowolnego medium na wszystkich polach eksploatacji, bez ograniczenia czasowego oraz towarzyszącym im komentarzem, w w szczególności do umieszczania zdjęć z wizerunkiem w siedzibie RENEX/RENEX sp. z o.o. s.k. i na jego stronach internetowych.

§ 7 Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące turnieju Uczestnik powinien zgłaszać na piśmie adresowanym do Organizatora na adres: RENEX, al. Kazimierza Wielkiego 6E, 87-800 Włocławek. Termin zgłaszania reklamacji upływa w 30 dniu od zakończenia Zawodów
 2. Prawo złożenia reklamacji przysługuje wszystkim Uczestnikom
 3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko Uczestnika, jak również dokładny opis powodu reklamacji.
 4. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty ich doręczenia.
 5. O decyzji Organizatora, Uczestnik zostanie powiadomiony pisemnie. Decyzja Organizatora o uznaniu lub odrzuceniu reklamacji jest ostateczna.

§ 8 Postanowienia końcowe

 1. Organizatorowi przysługuje prawo zmiany niniejszego Regulaminu. W takim przypadku Organizator poinformuje o zmianie uczestników turnieju.
 2. Zabrania się uczestnikom wnoszenia na teren zawodów ostrych, bądź niebezpiecznych przedmiotów. Organizator ma prawo uznania danego przedmiotu za niebezpieczny i odmówić wpuszczenia na teren zawodów.Powrót
Mistrzostwa Polski w lutowaniu