Powrót do góry

Regulamin Konkursów Dodatkowych organizowanych przy wydarzeniu Mistrzostwa Polski w Lutowaniu – RSC 2019

§ 1 Zasady ogólne

 1. Poniższy regulamin określa zasady korzystania z „Konkursów Dodatkowych organizowanych przy wydarzeniu Mistrzostwa Polski w Lutowaniu – RSC 2019” (dalej: Konkursy, Mistrzostwa) a w szczególności zasady zgłoszeń, przebiegu Konkursów oraz wyboru zwycięzców.
 2. Każdy uczestnik wydarzenia Mistrzostwa Polski w Lutowaniu – RSC 2019 - obecny podczas tego wydarzenia zgadza się na nieodpłatne wykorzystywanie jego wizerunku w celach promocyjnych i informacyjnych RENEX oraz oświadcza, iż nie wnosi ani w przyszłości nie będzie wnosił żadnych roszczeń w związku z wykorzystaniem jego wizerunku przez RENEX w opisanym wyżej celu.

§ 2 Zasady Konkursów

 1. W ramach Konkursów Dodatkowych organizowanych przy wydarzeniu Mistrzostwa Polski w Lutowaniu – RSC 2019 zostaną zorganizowane trzy konkursy:
 2. - Konkurs – „Zdjęcie z Plakatem”
 3. - Konkurs – „Znajdź i Wygraj”
 4. - Konkurs – „Zawody w Skręcaniu”
 5. Wszystkie konkursy zostaną zorganizowane dwukrotnie – 10 i 11 kwietnia 2019 roku. Dotyczy to również dwukrotnego wyłonienia zwycięzców.
 6. Organizatorem Konkursów i fundatorem nagród jest RENEX z siedzibą we Włocławku przy al. Kazimierza Wielkiego 6e, 87-800 Włocławek (dalej: Organizator).
 7. Fundatorem części nagród – zgodnie z paragrafem 4 niniejszego regulaminu – są również sponsorzy Mistrzostw Polski w Lutowaniu.
 8. Konkursy odbywają się w dniach 10-11 kwietnia 2019 we Włocławku, w ramach wydarzenia Mistrzostwa Polski w Lutowaniu – RSC 2019.
 9. Konkursy odbywają się również, w wymiarze opisanym w dalszej części przedmiotowego regulaminu, w sferze Internetu i mediów społecznościowych Organizatora.
 10. Zgłoszenie do udziału w Konkursach, odbywa się poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego.
 11. Wzięcie udziału w Konkursach oznacza akceptację regulaminu.
 12. Uczestnikiem Konkursów może być wyłącznie osoba fizyczna (zwana dalej Uczestnikiem) spełniającą łącznie warunki w dniu zawodów:
 13. a. posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz zgodę opiekunów prawnych w przypadku, gdy nie jest ona pełnoletnia.
 14. b. ukończyła co najmniej 16 lat.
 15. W przypadku uczestników poniżej 18 roku życia, zgoda opiekunów prawnych może być dostarczona w formie pisemnej.
 16. W Konkursach nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora ani członkowie ich rodzin.
 17. W trakcie trwania konkursów będą wykonywane zdjęcia i nagrywany materiał video. Organizator decyduje o ilości wykonanych danemu uczestnikowi zdjęć oraz czasie nakręconego materiału filmowego.
 18. Organizator ma prawo usunąć z turnieju uczestnika, do której będą uzasadnione podejrzenia że łamie regulamin zawodów. Z tytułu usunięcia, uczestnikowi nie przysługują wobec Organizatora żadne roszczenia.

§ 3 Zgłoszenia

 1. Uczestnicy zgłaszają chęć do wzięcia udziału w Konkursach wypełniając formularz rejestracyjny.
 2. Wszystkie zgłoszenia są sprawdzane i weryfikowane na potrzeby Konkursów. W razie potrzeby, organizator poprosi o dostarczenie brakujących informacji, jednak złożenie niepełnego zgłoszenia może skutkować nieprzyjęciem do Konkursów.
 3. Zgłoszenia przyjmowane są na bieżąco, w trakcie trwania Konkursów.
 4. W przypadku, kiedy liczba zgłoszeń przekroczy realne możliwości organizacyjne, organizator zastrzega sobie prawo do tworzenia list rezerwowych i/lub odrzucenia dalszych zgłoszeń.
 5. Organizator zastrzega możliwość odrzucenia zgłoszeń naruszających niniejszy regulamin.
 6. Warunkiem prawidłowego procesu rejestracji jest podanie nazwy szkoły/uczelni (w przypadku uczniów i studentów) lub pełnej nazwy reprezentowanej firmy wraz z jej nazwą (w przypadku reprezentantów firm).
 7. Warunkiem prawidłowego procesu rejestracji jest podanie unikatowego adresu e-mail. Więcej niż jedno zgłoszenie z podaniem tego samego adresu e-mail, może skutkować odrzuceniem wszystkich zgłoszeń.
 8. Każdy uczestnik może zarejestrować się tylko raz.
 9. Każdy uczestnik wykonuje zadania konkursowe raz. Organizator zastrzega sobie możliwość dopuszczenia zawodników do wykonywania zadań konkursowych więcej jak jeden raz jeśli możliwości organizacyjne na to pozwolą.
 10. Organizator zastrzega sobie prawo do wyznaczenia zgłoszonemu zawodnikowi godziny przystąpienia do wykonania zadania turniejowego bądź kolejkowania zawodników dla utrzymania niezakłóconego porządku wykonywania zadań turniejowych przez kolejnych zawodników.

§ 4 Przebieg Konkursów, wybór zwycięzców i określenie nagrody

Konkurs - „Zdjęcie z Plakatem”
 1. Zadanie turniejowe będzie polegało na zrobieniu zdjęcia na którym widoczny będzie plakat Mistrzostw Polski w Lutowaniu – RSC 2019 i opublikowaniu tego zdjęcia w formie komentarza pod specjalnie do tego celu opublikowanym postem na stronie Organizatora na portalu Facebook (fanpage – RSC).
 2. Plakaty dostępne będą dla uczestników nieodpłatnie.
 3. Zdjęcie nie może zawierać treści wulgarnych, obscenicznych, zakazanych prawem i naruszających dobrego imienia Organizatora ani podmiotów trzecich.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do moderowania publikowanych treści i usuwania komentarzy, które uzna za naruszające regulamin.
 5. Oceniane będą dwa kryteria umieszczanych zdjęć (dwie kategorie):
 6. A. Ilość głosów oddanych na dany komentarz przez odwiedzających stronę poprzez naciśniecie ikony „Lubię to” – tzw. „polubienie”
 7. B.Stopień kreatywności treści zdjęcia oceniony przez komisję składającą się z osób wyspecjalizowanych w marketingu wyznaczoną przez Organizatora.
 8. Zostaną nagrodzone dwa najwyżej oceniane zdjęcia – po jednym z każdej z powyższych kategorii.
 9. Nagrodami dla obydwóch zwycięzców będzie zestaw narzędzi ręcznych.
Konkurs -„Znajdź i Wygraj”
 1. Zadanie turniejowe będzie polegało na uzupełnieniu karty pytań o odpowiedzi i dostarczeniu jej do wyznaczonego przedstawiciela Organizatora.
 2. Pytania będą wymagały od uczestnika przeprowadzenia obliczeń matematycznych i/lub szacowania  i/lub policzenia obiektów znajdujących się w przestrzeni Mistrzostw Polski w Lutowaniu 2019.
 3. Karty pytań będą dostępne dla uczestników nieodpłatnie.
 4. Oceniane będzie kryterium precyzji udzielonych odpowiedzi.
 5. Nagrodzone zostaną trzy osoby, która przedłożą odpowiedzi najbliższe stanowi faktycznemu.
 6. Nagrodą dla zwycięzców będą buty robocze marki ABEBA.


Konkurs - „Zawody w Skręcaniu”
 1. Zadanie turniejowe będzie polegało na rozkręceniu (demontażu) i ponownym skręceniu (montażu) dostarczonego przez organizatora przedmiotu z użyciem dostarczonego przez organizatora wkrętaka elektrycznego.
 2. Oceniany będzie czas wykonania zadania.
 3. Organizator może nałożyć kary czasowe w przypadku niepełnego wykonania zadania.
 4. Wszystkie zadania, które uczestnik będzie musiał wykonać, będą wykonywane za pomocą sprzętu, narzędzi i akcesoriów dostarczonych przez Organizatora.
 5. Nagradzane są osoby, które zajmą 3 pierwsze miejsca każdego dnia.
 6. Nagrodami dla pierwszych trzech osób każdego dnia będzie mata antystatyczna z opaską i przewodami - zestaw antystatyczny.
 7. Nagrodą dodatkową dla zwycięzcy każdego dnia będzie zestaw narzędzi ręcznych w pokrowcu.

§ 5 Nagrody – zasady ogólne

 1. Nagrody rzeczowe nie podlegają wymianie na ekwiwalent pieniężny.
 2. Odbiór nagrody następuje osobiście na koniec każdego dnia zawodów.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do niewysyłania nagrody.
 4. Uczestnik turnieju nie posiada prawa do wyboru szczególnych cech nagród rzeczowych takich jak kolor itp.
 5. Organizator oświadcza, że wynik Mistrzostw nie zależy w żadnym stopniu od jakiegokolwiek czynnika losowego, a mechanizm turnieju nie ma nic wspólnego z grami losowymi.

§ 6 Przetwarzanie danych osobowych

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest RENEX Predrag Topić ( RENEX ) z siedzibą we Włocławku ( 87-800 ) Aleja Kazimierza Wielkiego 6E wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej posiadający NIP 524-161-57-11 REGON 012168820 i/lub RENEX spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa (RENEX sp. z o.o. s.k.) akta rejestrowe w Sądzie Rejonowym w Toruniu VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000590476 posiadająca NIP 8883123879 REGON 363173268, dalej zwanymi „Administratorem Danych Osobowych” lub w skrócie „ADO”.
 2. Akceptując warunki regulaminu zgłaszający oświadcza, iż: 1) wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez ADO w celu przeprowadzenia turnieju, nawiązania kontaktu z Uczestnikami, opublikowania listy uczestników przydzielonych do poszczególnych grup, nagrodzonych uczestników i wysłania nagród, 2) potwierdza udział w Mistrzostwach i imprezach okolicznościowych 3) oświadcza, że zapoznał się z treścią Informacji o przetwarzaniu danych osobowych RENEX i RENEX sp. z o.o.s.k. określoną w art. 13 lub 14 – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 3. Zgoda na wykorzystywanie wizerunku Uczestnika/Zawodnika odnosi się wyłącznie do korzystania z jego wizerunku utrwalonego w czasie trwania Mistrzostw i w związku z Mistrzostwami. Rozpowszechnianie wizerunku będzie służyło wyłącznie prezentacji wydarzenia i jej przebiegu oraz następowało wyłącznie w celach informacyjnych, promocyjnych, marketingowych i reklamowych.
 4. Akceptując warunki regulaminu uczestnik przyjmuje do wiadomości, że Mistrzostwa oraz wydarzenia im towarzyszące organizowane przez RENEX mogą być nagrywane bądź utrwalane w inny sposób, w szczególności za pomocą zdjęć. W związku z tym zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. uczestnik przy rejestracji wyraża odrębną zgodę na nieodpłatne utrwalenie i rozpowszechnianie wizerunku, w szczególności w formie fotografii wykonanych w ramach organizowanego wydarzenia bez konieczności każdorazowego ich zatwierdzania. Zgoda ta obejmuje wykorzystanie, utrwalanie, obróbkę i rozpowszechnianie wizerunku za pośrednictwem dowolnego medium na wszystkich polach eksploatacji, bez ograniczenia czasowego oraz towarzyszącym im komentarzem, w szczególności do umieszczania zdjęć z wizerunkiem w siedzibie RENEX/RENEX sp. z o.o. s.k. i na jego stronach internetowych.

§ 7 Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursów Uczestnik powinien zgłaszać na piśmie adresowanym do Organizatora na adres: RENEX, al. Kazimierza Wielkiego 6E, 87-800 Włocławek. Termin zgłaszania reklamacji upływa w 30 dniu od zakończenia Zawodów
 2. Prawo złożenia reklamacji przysługuje wszystkim Uczestnikom
 3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko Uczestnika, jak również dokładny opis powodu reklamacji.
 4. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty ich doręczenia.
 5. O decyzji Organizatora, Uczestnik zostanie powiadomiony pisemnie. Decyzja Organizatora o uznaniu lub odrzuceniu reklamacji jest ostateczna.

§ 8 Postanowienia końcowe

 1. Organizatorowi przysługuje prawo zmiany niniejszego Regulaminu. W takim przypadku Organizator poinformuje o zmianie uczestników Konkursów.
 2. Zabrania się uczestnikom wnoszenia na teren Konkursów ostrych, bądź niebezpiecznych przedmiotów. Organizator ma prawo uznania danego przedmiotu za niebezpieczny i odmówić wpuszczenia na teren Konkursów.Powrót
Mistrzostwa Polski w lutowaniu