Powrót do góry

Projekty unijneBeneficjent: RENEX Predrag Topić Aleja Kazimierza Wielkiego 6E 87-800 Włocławek realizuje projekt pt: „Opracowanie innowacyjnej zrobotyzowanej stacji montażu przewlekanego płytek drukowanych” na podstawie umowy o dofinansowanie projektu nr POIR.01.01.01-00-0014/15 zawartej z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju pełniącego funkcję Instytucji Pośredniczącej.

Całkowita wartość projektu wynosi 4.520.806,21 zł ( słownie: cztery miliony pięćset dwadzieścia tysięcy osiemset sześć zł 21/100 )

Kwota dofinansowania wynosi 3.490.614,07 zł ( słownie: trzy miliony czterysta dziewięćdziesiąt tysięcy sześćset czternaście złotych 7/100 )

Projekt realizowany jest w ramach Działania 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałania 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Głównym celem projektu jest rozwój dotychczas prowadzonej działalności gospodarczej poprzez opracowanie i wdrożenie do produkcji innowacyjnej zrobotyzowanej stacji do montażu przewlekanego płytek drukowanych.

Rezultatem realizacji projektu będzie opracowanie nowego produktu, który zostanie wprowadzony do oferty Wnioskodawcy. W wyniku projektu powstanie zrobotyzowana stacja lutownicza, która będzie składała się z modułu programującego oraz kontrolnego, zespołu podawania i mocowania płytki, głowicy lutującej, robota oraz sterownika całej stacji.
Beneficjent: RENEX Predrag Topić Aleja Kazimierza Wielkiego 6E 87-800 Włocławek realizuje projekt pt: „Realizacja inwestycji technologicznej wdrażającej innowacyjne rozwiązania w branży elektroniki” na podstawie umowyo dofinansowanie projektu nr POIR.03.02.02-00-0444/16 zawartej z Bankiem Gospodarstwa Krajowego pełniącego funkcję Instytucji Pośredniczącej.

Całkowita wartość projektu wynosi 11.951.000,00 zł ( słownie: jedenaście milionów dziewięćset pięćdziesiąt jeden tysięcy złotych 00/100 )

Kwota dofinansowania wynosi 5.995.000,00 zł ( słownie: pięć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych 00/100 )

Głównym celem realizacji projektu jest wdrożenie nowej technologii, która została opracowana podczas prac B+R.

Rezultatem realizacji projektu będzie opracowanie nowego produktu, który zostanie wprowadzony do oferty Beneficjenta.

Projekt realizowany jest w ramach Poddziałania 3.2.2 „Kredyt na innowacje technologiczne” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Mistrzostwa Polski w lutowaniu